algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Eline Op ‘t Eijnde coaching: Eline Op ‘t Eijnde coaching, gevestigd te Gemert, KvK-nummer 91568684.
 2. Klant: degene met wie Eline Op ‘t Eijnde coaching een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Eline Op ‘t Eijnde coaching en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Eline Op ‘t Eijnde coaching.
 2. Eline Op ‘t Eijnde coaching en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Eline Op ‘t Eijnde coaching en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Eline Op ‘t Eijnde coaching hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Eline Op ‘t Eijnde coaching en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken
 4. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 5. Eline Op ‘t Eijnde coaching zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur
 3. De betalingstermijnen die Eline Op ‘t Eijnde coaching hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Eline Op ‘t Eijnde coaching aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Eline Op ‘t Eijnde coaching de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Eline Op ‘t Eijnde coaching.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Eline Op ‘t Eijnde coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Eline Op ‘t Eijnde coaching op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eline Op ‘t Eijnde coaching, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
  – de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  – het een spoedreparatie betreft
  – het weddenschappen of loterijen betreft
  – de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  – het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  – zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  – zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@elineopteijnde.nl , eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Eline Op ‘t Eijnde coaching, www.elineopteijnde.nl.

  Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

  1. Eline Op ‘t Eijnde coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
  3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
  4. De Klant moet ervoor zorgen dat Eline Op ‘t Eijnde coaching op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Zorgt de Klant er niet voor dat Eline Op ‘t Eijnde coaching tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

  Artikel 8 – Informatieverstrekking door de Klant 

  1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Eline Op ‘t Eijnde coaching.
  2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Eline Op ‘t Eijnde coaching de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Eline Op ‘t Eijnde coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

  Artikel 9 – Duur overeenkomst dienst

  1. De overeenkomst tussen Eline Op ‘t Eijnde coaching en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 6 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
  2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Eline Op ‘t Eijnde coaching de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van  maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

  Artikel 10 – Afsluiting opdracht en (tussentijdse) beëindiging van opdracht

  1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
  2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer worden gemaakt op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren of lesmateriaal in welke vorm dan ook.
  3. Beiden partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
  4. Indien door de Klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Eline Op t Eijnde coaching desalniettemin recht op betaling van het volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte een eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt derhalve geen restitutie plaats.

  Artikel 11 – Intellectueel eigendom

  1. Eline Op ‘t Eijnde coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
  2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eline Op ‘t Eijnde coaching aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

  Artikel 12 – Geheimhouding

  1. Eline Op ‘t Eijnde coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar Klant bekend is geworden. Eline Op ‘t Eijnde coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar Klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de Klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
  2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

  Artikel 13 – Boetebeding

  1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Eline Op ‘t Eijnde coaching voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
  2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
  3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
  4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
  6. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

  Artikel 14 – Vrijwaring

  1. De Klant vrijwaart Eline Op ‘t Eijnde coaching tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Eline Op ‘t Eijnde coaching geleverde producten en/of diensten.

  Artikel 15 – Klachten

  1. De Klant moet een door Eline Op ‘t Eijnde coaching geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Eline Op ‘t Eijnde coaching daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
  3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Eline Op ‘t Eijnde coaching hiervan op de hoogte stellen.
  4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Eline Op ‘t Eijnde coaching hierop gepast kan reageren.
  5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Eline Op ‘t Eijnde coaching.
  6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Eline Op ‘t Eijnde coaching andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

  Artikel 16 – Ingebrekestelling

  1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Eline Op ‘t Eijnde coaching.
  2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Eline Op ‘t Eijnde coaching ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

  Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

  1. Wanneer Eline Op ‘t Eijnde coaching een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

  Artikel 18 – Aansprakelijkheid Eline Op ‘t Eijnde coaching

  1. Eline Op ’t Eijnde coaching en derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Eline Op ’t Eijnde coaching geleverde zaken en/of diensten.
  2. Daarnaast is Eline Op ‘t Eijnde coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Eline Op ’t Eijnde coaching rust slechts een inspanningsverplichting.
  3. Eline Op ’t Eijnde coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Eline Op ’t Eijnde coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.
  4. Eline Op ‘t Eijnde coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
  5. Wanneer Eline Op ‘t Eijnde coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

  Artikel 19 – Vervaltermijn

  1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Eline Op ‘t Eijnde coaching vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

  Artikel 20 – Ontbinding

  1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Eline Op ‘t Eijnde coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Eline Op ‘t Eijnde coaching nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Eline Op ‘t Eijnde coaching in verzuim is.
  3. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Eline Op ‘t Eijnde coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

  Artikel 21 – Overmacht

  1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Eline Op ‘t Eijnde coaching door de Klant niet aan Eline Op ‘t Eijnde coaching kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
  2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
   – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
   – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
   – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
   – computer­virussen
   – stakingen
   – overheidsmaatregelen
   – vervoersproblemen
   – slechte weersomstandigheden
   – werkonderbrekingen
  3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Eline Op ‘t Eijnde coaching 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Eline Op ‘t Eijnde coaching kan nakomen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Eline Op ‘t Eijnde coaching de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
  5. Eline Op ‘t Eijnde coaching hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Eline Op ‘t Eijnde coaching hiervan voordeel heeft.

  Artikel 22 – Wijziging overeenkomst 

  1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Eline Op ‘t Eijnde coaching de overeenkomst aanpassen.

  Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

  1. Eline Op ‘t Eijnde coaching mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Eline Op ’t Eijnde coaching ziet er op toe dat de meest actuele versie van de algemene voorwaarden beschikbaar is.
  2. De Klant kan geen rechten ontlenen uit een vorige versie van de algemene voorwaarden.
  3. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Eline Op ‘t Eijnde coaching altijd doorvoeren.
  4. Ingrijpende wijzigingen zal Eline Op ‘t Eijnde coaching zoveel mogelijk vooraf met de Klant besproken.

  Artikel 24 – Overgang van rechten

  1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Eline Op ‘t Eijnde coaching aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Eline Op ‘t Eijnde coaching.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

  Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Eline Op ‘t Eijnde coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Eline Op ‘t Eijnde coaching is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Eline Op ‘t Eijnde coaching is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Eline Op ‘t Eijnde coaching, tenzij de wet iets anders bepaalt.

  Opgesteld op 27 december 2023.

  Logo eline op t einde coaching

  Eline Op ‘t Eijnde

  Coaching naar rust, balans en zelfverbinding

  Gemert, Noord-Brabant

  info@elineopteijnde.nl

  © 2024 Eline Op ‘t Eijnde Coaching - alle rechten voorbehouden